اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵

  • :
  • ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 مهرداد صالحی
 مدیر عامل
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۱۳۳۹۹
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹

آدرس

خروجی اخبار